اوضاع اقتصادی اجتماعی وتاریخی شهرستان خرامه
جملات زیبای تصویری, عکس های زیبا


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم آذر 1391ساعت 21:14  توسط اله قلی قنبری فرد  | 

میراث های باستانی


آپلود عكس , آپلود رايگان عكس , آپلود تصوير , آپلود فايل , آپلود سنتر ,آپلود عکس برای وبلاگ , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان, free image upload center , آپلود رایگان فیلم , آپلود عکس برای بلاگفا
آثار تاریخی فراوانی متعلق به دوران قبل از اسلام در منطقه خرامه وکربال وجوددارد ازجمله این

آثار باستانی میتوان به قلعه بهـــــــــــــــــــرام گور -چهار طــــــاقی گبران درشهر خـــرامـــــه و

 

کاروانسرای دیـــوان

آپلود عكس , آپلود رايگان عكس , آپلود تصوير , آپلود فايل , آپلود سنتر ,آپلود عکس برای وبلاگ , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان, free image upload center , آپلود رایگان فیلم , آپلود عکس برای بلاگفا

 

 مشهور به ریودان واقـــــع در روستای جهان آبادوتل های موجود دربعضی از روستاها اشاره کردکه

جهت آشنائی بیشتر پیرامون تعدادی ازاین آثار به اخـــــتصارتوضیحاتی  به شرح ذیل ارائه می گردد.


چهارطاقی:

آپلود عكس , آپلود رايگان عكس , آپلود تصوير , آپلود فايل , آپلود سنتر ,آپلود عکس برای وبلاگ , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان, free image upload center , آپلود رایگان فیلم , آپلود عکس برای بلاگفا


درفاصله 500 متری مغرب شهر خـرامه بنای تاریخی چهارطاقی یکی  ازآثـاردوره ساسانی قرار دارد


 این بنای آتشکده که  چــهارطاقی گـبران نیزمی نامیدنداز سنگ وساروج ساخته شده و به فاصله

 بسیار کمی ازقبرستانی متـعلق به گبران قرارگرفته وازنظر معمـــاری ساختمان وگـــنبد وکاربنـــدی

 شیبه آتشـکده بهرام خیراستهبان و ازجهاتی نیزشبـیه آتشکده های دوران اولیه ساسانیان است .

این بنا بمنظور برگذاری مراسم مذهــبی احـــــداث شده چـنانچه بر اساس اظـــــــــهارات تعدادی از

کهنـــسالان تاسالیان نه چندان دوراهـالی درایام عید نوروز وســیزده بدرفرزندان خود را اززیر طاقهای

 این بنا عبور می دادند وعـقیده داشـتـند تاسـالی دیگر ازسلامت برخوردار خواهندبود.

قلعة بهرام گور:


این قلغه که از نشانه‌های تمدنی ارزنده و مربوط به دورة ساسانیان است امــــروزه و در مرکـز شهر

واقع گردیده است،براساس آنچه از پیشینیان سیـــنه به به سینــه نقــل شده ودر تعـدادی از اسناد

دست نوشته  به مارسیده قله بهرام گور یا گنبد کبود که اهـــــــالی آ نرا قلعه بالا مینـامند به فرمان

 بهــــــرام گور وبدست سپاهیانش با خاک رس ودست ریز بصورت تلی با ارتفــــــاع تقـریبی  ده مترو

وسعتی قریب به 4000 متر مربع  ایجاد شده و دور آنرا حصــــــار وبــــــرج وبارو احداث نـموده واهالی 

منازل خود را درآن  میان آن حصاربنانمودند وبرای درامان ماندن ازگزند دشمنان وتامیـن امنیت ساکنین

 طراف قلعه را خندقی حفر کرده وبرآن نگهبان گماشتند بخشی ازحصاراولیه این قلعه تا سال 1364

  پابرجا بود که درتصویر زیر قابل مشاهده است . 


8pic.ir     مكاني براي آپلود رايگان فایل های شما


8pic.ir     مكاني براي آپلود رايگان فایل های شما


واهالی نیز تا چند تا 25 سال قبــــــل در منازل مسکونی ساخته شده ازخــاک وخشت وچوب سکونت دا  شت                            

حصاراین قلعه سکونت داشتند وشـهرداری خـــــرامه با هدف ایجاد فضایسبز در قـبال   واگذاری زمین
 معوض دراراضی شهری به مالکین اقدام به تـخریب این بافت مسکونی و حصار تاریخی قلـعـــه (بالا)
 نمود وامروز متاسفانه نه اثــری ازآن میـــــراث تاریخی برجای مانده ونه اقـــــدام موثری درجهت ایجاد
فضای سبز صورتگرفته وتنها تصاویری از آ ن بیادگار باقی است.

آپلود عكس , آپلود رايگان عكس , آپلود تصوير , آپلود فايل , آپلود سنتر ,آپلود عکس برای وبلاگ , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان, free image upload center , آپلود رایگان فیلم , آپلود عکس برای بلاگفا

 ابن بلخی در وصف این قلعه گفته است:

«قلعـــــة خــــرّمــــــه قلعــــه محکم است درمیان عمارت‌ها و هـــوای آن معتدل و آب مصنـــعه دارد»

  و محمد خوافی چنین آورده است که  :

«یعقوب لیث از رفتــن به فــــارس و جنگ با ابن واصـــل قلعه خـــّرمـــه را گرفت وچهل هزار با درم که

در آن قلـــــعه بود بدست آورد.

 درشرق خرامه درکنارروستای جهان آباد نیزبه ویرانه‌های کاروانسرایی مربوط به این دوران برمیخوریم.

همچنین سنگ‌ قبرهایی در مرکز باغهای خرامه کشف شده است که ابـــــــعاداین سنــگ ها مکعب

‌مستطیل و خطوط ثلث و کوفی منقوش برآنهاگویای حال عارفاــنی مـتعـبد است که ازقرون ششم تا

هشتم  هجری در این شهر می‌زیسته‌اند


8pic.ir     مكاني براي آپلود رايگان فایل های شما

8pic.ir     مكاني براي آپلود رايگان فایل های شما


8pic.ir     مكاني براي آپلود رايگان فایل های شما


حمام کهنه

بنای حمام کهنه که از زمان صفویان و به همت امامقلی خان والی فارس در  شهرخرامه و به سبک


 حمام گنــجعلی‌خان کرمان ساخته شده است از جمــــــله آثاری است که در فهرست آثارباستانی

ذرسازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده است .

مصالح بکار رفته دراین بــنا سنگ وآجر است فضای رخــــــتکن خانه  بصورت هشت ضلعی است و در

چهار طرف اضـلاع بزرگ آن  رواقـــــــهائی قــرارگرفــته و دیوارهای پهـن و حوض هشت ضلعی هم در

وسط و طــاقی  گنـبدی شکل نیز  بر روی آن ساخته شده  واین فضا از  طریق دالانی به صحن اصلی

 مرتبط  است.

باغ خان:


      آپلود عكس , آپلود رايگان عكس , آپلود تصوير , آپلود فايل , آپلود سنتر ,آپلود عکس برای وبلاگ , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان, free image upload center , آپلود رایگان فیلم , آپلود عکس برای بلاگفا

در دوران ولایــــت امامـــقلی خان درفارس وهمزمان بااحداث پل خان  ( ساخته شده بر روی رودکر)


 باغ  مصفائی خارج از حصار قدیمی شهر خــــرامـه و درزمینی بمساحت 12 هکتار ایجاد  شده است

که هنوز قـــــطار ســـــــــروهای تنـومند و سر به فلک کشیده آ ن از کیلومتــرها چشم نواز راهیان این

دیار است.

  درختان سـرو به شکلی کاشته شده اند که محوطه باغ را به چــهارقسمت تقسیم میکنند و معماری

 چهـــارباغ ایرانی در آن بخوبی مشهود است و دو معـبر که همدیگر  را در وسط بــاغ قطع میکنند و در

  اطراف آن درختان سرو کاشته شـــده است

آسیاب های آبی

 در عهد  قاجاریه همزمان با  احداث حصار دور شهر و ساختمان عمــارت نارتجستان سه آسیاب آبی 

حدودادر سال 1280  هجری قمری به همت نصیرالملک والی فارس درطول مســـیر جریان آب مشهور

به دو  مــــن نیم که آب شرب وزراعی خــــرامه وسجل آباد راتامیــن مینمودبا سنگ وساروج بنا شده

است که هنــــــوز ساخـــتمان برح - تنوره -محوطه آسیاب - انبارهای گـــندم وآرد - استطبل حیوانات و

سایر قســمت های دوآســیابمعروف به اولی ودومی سالم وپابرجاست .

آپلود سنتر عکس رایگان


8pic.ir     مكاني براي آپلود رايگان فایل های شما                                             <<     آسیاب اولی   >>
     8pic.ir     مكاني براي آپلود رايگان فایل های شما                                               << آسیاب دومی >>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس


                                   
                                             آ سیاب سومی       

عمارت نارنجستان


عمارت نارنجستان در عهد قاجـــاریه وبه همت نصیرالملک به  عنوان مرکزی جهت رتق وفتق امور  مردم

ساخته شده است .این ساختمان زیبا دارای اطاقهای متعدد و دو ایوان درضلعهای جـــــــوبی وشمالی

 بود و  ایوان دارای ستونهای چوبی و داخل ساختمان به شکل هنــــرمندانه ای گچــــبری شده ومدخل

 ورودی ساختمان دارای معماری بی بدیل وزیبائی بودآپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس

                       

متاسفانه این میــراث فرهنگی با ارزش درسنوات اخیر تخریب و  تبدیل به واحـــدهای تجاری ومسکونی

شد وتنها چند عکس از آ ن دراختیار است.

مرقد مطهر امامزاده اسحاق (ع) از نوادگان حضرت امام جعفر صادق (ع) با گنبد و بارگاه در مرکز شهر

خرامه و قبور مطهر امامزاده بر حق و امـــامــــزاده عقیل در سجل آباد، امــــامـــزاده صالح در حسن‌آباد

، امامزاده ابراهیم و  بی‌بی‌رحیمه خاتون در سلطان‌آباد و امـــامزاده ابـراهیم در خیرآباد زیارتگاه شیفتگان

 اهل بیت عصمت و طهارت استآپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکسادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم مهر 1391ساعت 18:11  توسط اله قلی قنبری فرد  | 

              

              واقعیات شگفت‌انگیز در قرآن

          تعداد برابر برخی کلمات در قرآن مانند زن و مرد

        آیا همه این شگفتی ها و اسرار موجود در کلملت و آیات اتفاقی است؟

دکتر طریق السوادان آیاتی را در قرآن مجید پیدا کرده‌ است که قید می‌کند موضوعی برابر با موضوعی دیگر است، مثلاً مرد برابر است با زن.گرچه این مسئله از نظر صرف‌و‌نحو دستوری بی‌اشکال است اما واقعیت اعجاب‌آور این است که تعداد دفعاتی که کلمه مرد در قرآن دیده می‌شود 24 مرتبه و تعداد دفعاتی که کلمه زن در قرآن دیده می‌شود هم 24 مرتبه است، درنتیجه، نه تنها این عبارت از نظر دستوری صحیح است، بلکه از نظر ریاضیات نیز کاملاً بی‌اشکال است، یعنی 24=24.
با مطالعه بیشتر آیات مختلف، او کشف نموده‌است که این مسئله درمورد همه چیزهایی که در قرآن ذکر شده این با آن برابر است، صدق می‌کند. به کلماتی که دفعات به‌کار بستن آن در قرآن ذکر شده، نگاه کنید:

به هر لفظ و کلمه ای که دربرابر آن آماده است دقت فرمایید:

دنیا 115 /                                                     آخرت 115
ملائک 88 /                                                   شیطان 88
زندگی 145 /                                                  مرگ 145
سود 50 /                                                         زیان 50
ملت (مردم) 50 /                                          پیامبران 50
ابلیس 11 /                          پناه جستن از شر ابلیس 11
مصیبت 75 /                                                     شکر 75
صدقه ٧٣ /                                                    رضایت ٧٣
فریب خوردگان (گمراه شدگان) 17 / مردگان (مردم مرده) ١٧
مسلمین 41 /                                                    جهاد 4١
طلا 8 /                                                   زندگی راحت ٨
جادو 6٠ /                                                         فتنه 6٠
زکات ٣٢ /                                                        برکت ٣٢
ذهن 4٩ /                                                           نور 4٩
زبان ٢5 /                                   موعظه (گفتار، اندرز) ٢5
آرزو ٨ /                                                             ترس ٨
آشکارا سخن گفتن (سخنرانی) ١٨ /            تبلیغ کردن ١٨
سختی ١١4 /                                                     صبر١١4
محمد (ٌٌص) 4 /    شریعت (آموزه های حضرت محمد (ص) 4
مرد 24 /                                  زن 24
همچنین جالب است که نگاهی به دفعات تکرار کلمات زیر در قرآن داشته باشیم:

نماز5،                ماه ١٢،           روز 366


دریا ٣٢، زمین (خشکی) ١٣

دریا + خشکی = 45=13+32

دریا = % 71/1111111 = 45 / (100 × 32)

خشکی = % 28/8888889 = 45 / (100 ×13)

دریا + خشکی = % 00/100


دانش بشری اخیراً اثبات نموده که آب 111/71% و خشکی 889/28 % از کره زمین را فراگرفته است.
آیا همه اینها اتفاقی است؟
به گزارش شفقنا سوال اینجاست که چه کسی به حضرت محمد (صلوات الله علیه) اینها را آموخته است؟ قرآن هم دقیقاً همین را بیان می‌کند و خطاب به پیامبر عظیم الشأن می فرماید :

و انزل علیک الکتاب و الحکمه و علّمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما )(نساء 311)
و خدا به تو این کتاب و مقام حکمت و نبوت را اعطا کرد و آنچه را که نمی دانستی تو را بیاموخت که خدا را با تو لطف عظیم است.

پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله):
" قرآن بخوانید بدرستی که خداوند تعالی قلبی را که قرآن درآن جای دارد عذاب نمیکند"

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم مرداد 1391ساعت 9:53  توسط اله قلی قنبری فرد  | 

آلبوم تصاوير


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 13:39  توسط اله قلی قنبری فرد  | 

بانوی 120 ساله خرامه ای نماد کار و تلاش 


بانوی دامدار 120 ساله در روستاي منصورآباد شهرستان خرامه      تاكنون به دكتر مراجعه نكرده است.

                           

مهدی کشاورز خبرنگار صدای خرامه اعلام كرد: گل خانم جاويدي داراي سه فرزند پسر و 70 نوه، نتيجه و نبيره است و همچنان در سلامت كامل به دامپروري مشغول است.
گل خانم جاويدي اظهار داشت: از دوران احمد شاه تاكنون را به ياد مي آورم و زمان رضا خان كه چادرها را از سر زن ها بيرون آوردند يادم هست.
وي گفت: من از كار و تلاش خسته نمي شوم و راز سلامتي خود را خوردن شير، پنير، كره و ماست مي دانم و تاكنون هم به دكتر مراجعه نكرده ام.
وي افزود: توصيه اي كه براي جوانان دارم اين است كه در راه خدا و رهبري قدم بردارند و نان حلال بخورند.
روستاي منصورآباد در 30 كيلومتري شمال غربي شهر خرامه واقع شده است و اهالي ساكن در اين روستا اكثرا عشاير و به شغل دامپروري مشغول هستند.

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم خرداد 1391ساعت 7:18  توسط اله قلی قنبری فرد  | 

لطیفه ای که کل جهان اینترنت را برانگیخت
چندی پیش جوکی به زبان انگلیسی در دنیای اینترنت زاده  شد! که نکات ارزشمندی را در خصوص سیاست های رسانه های امریکا در برداشت ترجمه ی فارسی جوک به شکل زیر است
مردی دارد در پارک مرکزی شهر نیویورک قدم میزند که ناگهان میبیند سگی به دختر بچه ای حمله کرده است مرد به طرف انها میدود و با سگ درگیر میشود . سرانجام سگ را میکشد و زندگی دختربچه ای را نجات میدهد پلیسی که صحنه را دیده بود به سمت انها می اید و میگوید :<تو یک قهرمانی> 
فردا در روزنامه ها می نویسند : 
یک نیویورکی شجاع جان دختر بچه ای را نجات داد 
اما ان مرد می گوید: من نیوریورکی نیستم 
پس روزنامه های صبح می نویسند: 
امریکایی شجاع جان دختر بچه ای را نجات داد . 
ان مرد دوباره میگوید: من امریکایی نیستم 
از او میپرسند :خب پس تو کجایی هستی 
<من ایرانی هستم > 
فردای ان روز روزنامه ها این طور می نویسند : 
یک تند روی مسلمان سگ بی گناه امریکایی را کشت !
+ نوشته شده در  شنبه ششم خرداد 1391ساعت 13:22  توسط اله قلی قنبری فرد  | 

 

10195184724691338559.jpg  اختراع موتور الکترو مغناطیسی توسط یک شهروند خرامه ای به شماره ثبت 74303                                    در  21  اسفند ماه 90 در   اداره کل مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسید.


             آپلود سنتر عکس رایگان

سید ابوالحسن شهیدی سازنده این موتور طی یک مصاحبه در این رابطه با مدیر روابط عمومی فرمانداری خرامه اظهارداشت:این موتور از حداقل امکانات برخوردار می باشد در واقع همان موتور احتراقی موجود می باشد که با تغییر در سرسیلندر موتورهای احتراقی می توان سیستم الکترو مغناطیسی را بر روی آن پیاده کرد و آن را تبدیل به یک خودروی برقی نمود.
وی گفت:از ویژگی های بارز این موتور ،حذف کامل سوخت های فسیلی،برطرف کردن آلودگی محیط زیست،تبدیل آسان خودرو های کنونی به برقی، تعمیر راحت تر،عمر بالا وایجاد اشتغال زایی می باشد.
شهیدی افزود:این موتور را بر تمامی خودرو های بنزینی استفاد کرد و از سرعت ،قدرت آن نیز کاسته نخواهد شد.
ایشان بیان داشت:اتومبیل های برقی چندین سال است که ساخته شده است اما هنوز به تولید انبوه نرسیده است و از ویژگی آن نسبت به موتور های برقی دیگرساخته شده از تعداد باطری کمتری استفاده می شود و دیگری تبدیل خودرو های کنونی به برقی و قدرت بیشتر و هزینه کمتر می باشد.

ابوالحسن شهیدی متول سال 44 ساکن شهر خرامه مدت 30سال است که به حرفه مکانیکی مشغول می باشد وحدود یک سال و نیم است که بر روی اختراع خود کار می کند.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم اردیبهشت 1391ساعت 8:10  توسط اله قلی قنبری فرد  | 

         آب مایه زندگی ، سرمایه کشاورزی ،                   عامل ثبات و امنیت

         IMG4UPآب مایه حیات کشاورزی در رود کـــــر جاری و امید به زندگی و


نشاط  را در دل کشاورزان سخت کوش این شهرستان زنده کرد


           IMG4UP

بادرپی نزول رحمت الهی،افزایش ذخیره  آب سد درودزن و تلاش بی وقفه مسئولین محلی از هفته گذشته

آ ب زراعی به داخل رود کر رها شد وکشاورزانی که در پی سالها خشکسالی راهی شهرهای اطراف شده

وبه مشاغل کاذب ودور از شان روی آورده بودند را راهی مزارع نمودوجاری زلال آب ومایه حیات لبهای تشنه

اراضی دشت کربال را بوسه زد.

           IMG4UP

حیات تمدّنها در طول تاریخ با آب بعنوان عامل شکل گیری جوامع انسانی ارتباط نزدیکی داشته است تا جایی یکی از دغدغه های اصلی حکومتها همواره موضوع آب و سهم بری و استفاده از آن بعنوان عنصری مؤثّر در اقتدار و ثبات سیاسی بشمار آمده است.


                       

نقش آب در کشاورزی نیز مانند نقش خون در بدن یا پول در اقتصاد است که نبودن آن مترادف با فقر ، نا امنی و نابودی خواهد بود. به همین جهت جوامعی که بتوانند با تدبیر و مدیریت اصولی و بهره گیری از دانش و تلاش مستمرّ این مایة حیات انسان و طبیعت را بنحوی بکارگیرند که تأمین کنندة امنیت و آرامش پایدار برای ایشان و فرزندانشان باشد ، جامعه ای سعادتمند و برخوردار از مواهب خدادادی در روی زمین خواهند بود.


        IMG4UP

هرچقدر دسترسی به آب سالم و شیرین سخت تر باشد ، قدر و منزلت و ارزش آن بیشتر درک و احساس می شود. نیاز کشور ما به آب کافی برای مصارف انسانی و کشاورزی یکی از مهمّترین و حسّاس ترین مضوعاتی است که باید در ردیف اولویتهای امنیتی و برنامه ریزی استراتژیک در سطح ملّی قرار داشته باشد.

واکنون که بعد سالها خشکسالی با جاری شدن آب دررودکر امید به زندگی وسرزندگی وموجی از نشاط وشادمانی در این شهرستان موج میزند انتظار دارد مسئولین و متولیان امور آب استان عدالت در توزیع را در دستور کار خود قرار داده و آب مورد نیاز کشاورزان این شهرستان ر ابراساس حقابه های سنتی آنان تامین نمایند که انشاءالله مرضی حق تعالی است .


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم اسفند 1390ساعت 22:45  توسط اله قلی قنبری فرد  | 

Art-Cover-(1)_1.jpg

نخستین شماره از دوره جدید ماهنامه بین المللی «هنر» منتشر شد.
در این شماره که به سردبیری «علی جعفری» منتشر شده است سه بخش مستقل: «سینمای ایران» به دبیری حامد مظفری، «سینمای جهان» به دبیری وحید ضرابی نسب، و «عکاسی» به دبیری کیارنگ علایی محتوای این ماهنامه را شامل می‌شود.
هیات تحریریه بخش عکاسی این ماهنامه را: «زانیار بلوری، سید مجتبی خاتمی، سپهر خلیلی، سارا زند وکیلی، صمد قربان‌زاده، احسان قنبری فرد، دکتر واقف کاشفی و دکتر نعما محمدیان روشن» تشکیل می‌دهند.

در بخش عکاسی این ماهنامه مقالات ذیل را می‌خوانیم:

دنیای عکاسی دکتر هیوولش دیاموند و بیماران روانی اش/ دکتر نعما محمدیان روشن
هلن کلر به ملاقات آیزنهاور می‌رود/ سارا زند وکیلی
دو نگاه به ژوزف کودلکا/ دکتر واقف کاشفی، سپهر خلیلی
نگاهی به آخرین نمایشگاه عکس گوهر دشتی/ احسان قنبری فرد
معرفی عکاس: ایلا لب/ صمد قربان‌زاده
پاریسی که دوستش می‌دارم/ کیارنگ علایی
یادداشتی بر کتاب «درباره نگاه به عکس‌ها» / سید مجتبی خاتمی

این ماهنامه در ۸۴ صفحه تمام رنگی به صاحب امتیازی موسسه تحقیقاتی اولیاء توس و با قیمت ۲۰۰۰ تومان از صبح روز شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ در دکه‌های مطبوعاتی سراسر کشور قابل دسترسی است.

Art_Magazine_Final_print.jpg
دیوایدر بخش عکاسی ماهنامه هنر
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم بهمن 1390ساعت 21:52  توسط اله قلی قنبری فرد  | 


استاندار فارس :

طرح احداث راه آهن شیراز _نی ریز_گل گهر، با نهایی شدن مراحل طراحی و انتخاب

پیمانکار، بزودی اجرایی می شود.

خبرتلـــخی که آب پاکی را برروی دست مردم حـق جو وولایت مـدار

شهرستان خرامه ریخت وسه دهه امید و انتظار را به یاس وناامــیدی

وسرخوردگی تبدیل کرد وخاطره تلخ تغییر مسیر راه شیراز خرامـــه

،نیریز از مسیر اصلی به مسیر پر پیچ وخم ، پر هزینه وناامن شیراز

،استهبان نیریز را دراذهان مردم صبور وبی پناه خرامه زنده کرد آن

روز تلخ با فشار سیاسی جمشید آموزگار وامروز تحت فشــــــــارهای

سیاسی نمایندگان استهبان وفسا درمجلس شورای اسلامی ودرهردومورد

به علت غفلت ، چند دستگی ،تفرق ،بی کسی وبی پناهی ما مردم .

           باشد تا ازخواب سنگین غفلت بیدارشویم یا آنکه :


       دستـــی از غیب برون آیدو کاری بکند


 • واینک ادامه  خبر :

  استاندار فارس گفت: طرح احداث راه آهن شیراز _نی ریز_گل گهر، با نهایی شدن مراحل طراحی و انتخاب پیمانکار، بزودی اجرایی می شود.

   به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس ،مهندس حسین صادق عابدین در جلسه دیدار با مردم شهرستان نی ریز در محل مسجد امام خمینی(ره) این شهرستان گفت: سهم  اعتبارات شهرستان ني ريز در بخش عمران  قابل توجه بوده و حاکی از توجه خاص دولت به موضوع توسعه این شهرستان است و در این راستا نیز طرح احداث راه آهن شیراز-نی ریز-گلگهر با نهایی شدن مراحل طراحی و انتخاب پیمانکار بزودی اجرایی می شود.

  وی احداث مسیر های بزرگراهی را از دیگر اهداف اجرایی در این شهرستان دانست و اظهار داشت: با وجود محدودیت اعتبارات دولت ،همچنان گام های موثری برای توسعه و آبادانی استان فارس برداشته مي شود.

  مهندس صادق عابدين گفت: انقلاب اسلامي دست آوردي نيست كه به سادگي و بي زحمت به دست آمده باشد و به همين دليل بايد در حفظ و حراست از اين انقلاب به منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) توجه داشت و اجازه ورود افراد نااهل را به عرصه سياسي كشور نداد.

  وي گفت: اصول گرايي واقعي، پيروي از خط رهبري و انقلاب است و هر يك از ما بايد براي انتخاب خود ، در مقابل مردم پاسخگو باشيم.


برچسب‌ها: را اهن, راه خرامه نیریز
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم دی 1390ساعت 22:5  توسط اله قلی قنبری فرد  | 

     پیشانی آســـــــمان به خاک آوردند.

     یک لاله ســرخ چاک چاک آوردند.

     ده  سال پس از شهادتش مـــادر را

     انگشتر و تسبیح و پــــلاک آوردند.

upsara


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوم مهر 1390ساعت 20:55  توسط اله قلی قنبری فرد  | 

تاریخچه وسوابق تاریخی شهر خرامه


تاريخچه خرامه بلحاظ ویزگی های خاص اقلیمی- آب وهوای مساعد -آب کافی بخصوص گـذر رود پرآب

کرازشمال این شهرکه  از غرب به شرق دشت کربال  جریا ن داردبسیاركهن است.


                       زیرا همانگونه که شیخ اجل سعدی علیه الرحمه فرموده :

                  «هرکجا چشمه ای بود شیرین       مردم ومـرغ و مــور گرد آیند»


ازطــــرفی کشورما دارای تمــــــــــدن رودخــــانه ای است واکـثر تمـــــدنها درحاشـــــیه رودخانه ها

شکل گرفته اند وخرامه وکربال نیز ازاین قاعده مستثنی نیستندليكن از آغاز شكل گيري شهر خرامه

اطلاع دقيقي در دست نيست وبه استناد شـــــواهد تاریخی ومنابعی که در اختیار است وباتوجه به

وجود میراث های فرهنگی وتاریخی مربوط به دوران  های قبل از اسلام خـرامه این  شهر  حد اقل از

1500 سال قبل به این طرف یکی از مراکز مهم سکونتگاهی بوده .

كهن ترين ماخـذي كه از اين شـهر نام مي بـــرد كتاب  المسالــك و الممالـك ابن خـــردادبه ميباشد

كه در سال  232  هـ ق يعني 1197   سال پيش نوشتـه شــده است .

دراين كتاب در شرح راه شيراز به كرمان و سيستان مي نويسد :

از شيراز تا راديـــان هفت فرسخ ، از راديان تا خـرمه دو فرسخ ، از خــرمــه تا برنجان چهارفرسخ....

                                                                         ( ابن خردادبه ، 1370 ص 38 )

اين راه از روي چاهاك (120 كيلومتري شمال ني ريز) به شهر بابك و اسـتان كــــرمان مي رفته است 

                                                 (در اين متن < راديان > همان داريان يا داريون امروزي است)

پس از اين كتاب ، ساير جــغرافي دانان سـده چهارم ، ششم ، هفتم و هشـتم همـــــه همين واژه را

براي اين شهر بكار برده اند .

البته نخستين كتابي كه واژه خـرامه را براي اين شهر نوشته آثارجعفري است كه درسال 1276  هـ ق

چاپ و منـتشر شـده است و از اين زمان  به بعد ، دركتابها همـين واژه (خــــرامه) تكرار شده است. از

اين نظر بايسـتي  گفت آخرين كتـــابي كه واژه (خـــــــرمه ) را بكار برده  ، نزهت القــلوب  حمـــــــدالله

مسـتوفي است كه در سال  740  هـ .ق نوشته شده است و دربيـــن اين دو كتـاب يعنــــي درطـــــي

436  سال قمري اين واژه تغييرشكل و تغيير تلفظ داده شده است .

مورخــــــان و جغرافيدانان و جهانگرداني كه ازاين منطقه ديدن كرده‌اند از آن بخوبي ياد كرده‌اند كه از آن

جمله مي‌توان به مقدسي، ابن حــــــــوقل، استخري، ابن بلخي، فرصت‌الدوله شيرازي و … اشاره كرد.

وجود تپه بهرام گور در مركز شهر خـرامــه كه حكايت از شهرسازي دوران پارتيـان و ساسانيــــــان دارد.

       


همچنين وجود بندهاي تاريخي بر روي رودخانة كُر بيانگر قدمت زياد اين منطقه و شهر خرامه مي‌باشد.

شهر خرامه در قديم يكي از منزلگاههاي بين راه شيراز ـ كرمان و داراي جـــــامــع و منبــــر بوده است

اين شهر در طول تاريخ همواره يكي از مراكز مهم سكونت‌گاهي استان فارس محسوب مي‌شده و در

ادوار تاريخي از رونق كشاورزي خاصي برخوردار بوده است. و بنا به گفتة مورخان در گذشته به‌عنــوان

يكي از مناطق مهم غــــله‌خيز فارس بحساب مي‌آمده است. آنـــچه از گذشتگان سينه به سينه نقل

گرديده و در پاره‌اي دست‌نوشته‌ها به ما رسيده است حكايت از آن دارد كه قلعة بهرام گور يا گــــــنبد

كبودواقع در وسط شهر خرامه كه هنوز آثار برج و بارو و عمارت و آبادي در آن مشهود است به فـــرمان

بهرام گور و به دست لشكريانش ايجاد شده و دور تپه را حصار و برج و بارو ساخته و عمارت‌ها در ميان

آن بنا نهاده وپیرامون قلعه را خندقی حفرنموده اند.  اهالی خرامه قبلا درمحدوده داخل این  حصـــــار

مشهور به قلعه بالا سکونت داشتند لیکن با افزایش جمعیت   اقـــــدام به ایجاد بنا وسکونت درحاشیه

قلعه  نیز مینمایند

نصیرالملک حاکم فارس برای  تامین امنیت اهالی حصاری محکم به ضخامت 2/5 متر وارتـــــفاع 7 متر

بدون احتساب جان پناه با چهار دروازه محکم و 14 برج وبارو دراطراف شهر کشید.

        

                                         <<   بخشی از حصار غربی خرامه >>

طول کل دیوار 2050 متـر با ابعاد ضلع جنوبی بطول 400 متر -ضلع شرقی بطول 575 متر ضلـع شمالی

بطول 500 متر وضلع غربی بطول 575 متر.بخشی از این حصار ودروازه های واقع در ضلـــــع جنـوبی در

سال 1342 وبقیه نیز درسنوات بعد به مرور توسط شهرداری به منظور توسعه شــــــــــهرتخریب گردید.

توضیح اینکه:

تاسال 1335 اهالی خـــــرامــــــه با 3298 نفر جمعیت در محدوده حصار ایجاد شده توسط نصیرالملک

زندگیمی کردندالبته در حال حاضر جمعیت شهر بالغ بر 25000 نفر است وشهر بنــــــــحو چشمگیری

توسعه یافته است.

 

                                    طــــــــــرح هـــــــــادی شهــــــــر خــــــــرامــــــــه

شكارگاه بهرام گور در فاصلة 8 كيلومتري قصراختصاصي‌اش درمحلي بنام گورگير قرار داشته است.                          مراسم افتتاح اولین شهرداری خـــــــرامــــــه  سال 1336


درقدیم خـرامه به محــــلاتی تقسیم شده بو که مهمترین آ ن عبارتنداز:

محـــله بـــنــــک  - محلــه رنــگرزی  - محلــه آسیابانـها -  محلــه سادات - کاروانسرا  (پای کارومسرا)

-قلعه بالا - محله باغی - محله دروازه کربالی و محله کزمونی و ...

       همچنین شهر دارای چهار دروازه بود به نامهای:

1-دروازه شیرازی یا قبله واقع در ضلع جنوبی شهرکه به سمت شیراز گشوده می شد

2-دروازه کرمانی واقع در ضــــــــلع شرقی وبـــــــــــه سمت راه کــــــرمان باز می شد.

3-دروازه کـــــــربالی واقــــــع درضلع شمالی وبسمت بلوک کــــــربال گشوده می شد.

4- دروازه بـــــــاغی درضــــــــلع غــــــربی و درمجاورت باغـــــات خـــــرامه قــــرارداشت.

آب آشامیدنی مردم شهر ازطریق قنات تامین می گردیدوآب قنات را از طریق جوی وجـدول در اّب انباری

واقع در مرکز شهر (مجاورمسجدجامع) ذخـــــــــــیره کرده واهالی آب مصرفی روزانه خود را از این محل

برداشت می کردند.آب قنات ازطریق جدولی از میان منازل مسکونی اهالی می گذشت ودرادامه زراعت

دهقانان وزارعین وباغات شهر را مشروب می نمود .  آب انباردیگری نیز بنام آب انبـــار آقــا در بافت قدیم

وجود داشت.

در كتابها و سفرنامه‌هاي فراواني از جمله  نــزهة القلوب، فارسنامة ناصــــــري، فارســـــنامة ابن بلخي

، مسالك و ممالك، آثار العجم، شيرازنامه،  معجم البلدان ياقوت، تـاريخ گزيده، برهان قــــــاطع، فـــرهنگ

آنند راج، تاريخ سرزمين‌هاي خلافت شرقي،   جغرافياي مفصل ايران و فرهنگ جغرافيايي ايران و تعـــداد

ديگري از كتب تاريخي از خرامه و كربال به‌خوبي ياد شده است.

چنانچه در نزهة القلوب نوشتةحمدالله مستوفي« قرن هشتم هجري» آمده است:

 خُرّمَه شهركي خوشست و قلعة محكم دارد، هوايش معتدل است و آب روان و ميوه و غلات بسيار دارد.

و در فارسنامة ابن بلــــــــــــخي كه در قــــــرن ششم هجـــــــري نگاشته شده است چنين آمده است:

« خُرّمَه شهركي است خوش و هوا معتدل و آب روان و ميوه و غلّه بسيار و قلــــــــعه‌ ايست آنجا بر كوه

سخت استوار معروف به قلعة خُرّمه و داراي جامع و منبر است».

ابن بلخي در جاي ديگر مي‌نويسد:

« قلعــــة خُــــــرّمَــــــه قلعه محــــــكم است در ميان عمارت‌ها و هواي آن معتدل و آب مصنعه دارد ».

همچنين مي‌افزايد كه «راه شيراز ـ سيرجان ـ كرمان از طريق خرامه مي‌گذرد» و خرامه را منزل سوم

راه شيراز ـ كرمان ذكر مي‌كند.

در كتاب جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي نوشتة لسترنج چنين امده است:

«ناحية جفوز در ساحل غربي درياچه و شهر خرامه نيز در آن ناحيه بوده است كه اكنون نيز دهــــكدة

مهمي است و در چهارده فرسخي شيراز ـ سر راه كرمان در امتداد ساحل جنوبي بختگان قرار دارد».

اصطخري در كتاب مسالك و ممالك خرامه را قصبه ناحية طسوج مي‌خواند:

«ناحية طسوج قصبة آن خــرّمه است» و خـــــرامــــــه را جزء كورة اصطخر و به‌عـــنوان يكي از مكانهاي

سردسير پارس ذكر مي‌كند و فاصلة آن را تا شيراز 14 فرسنگ مي‌داند.

مقدسی درقرن چهارم گوید:

خرمه روستایی پهناور است وقلعه آن برفرازکوهی است که به گفته مستوفی قلعه ای مستحکم بوده

وچنانچه فارسنامه گوید حوضهای آب داشته  است.

اصطخری درکتاب مسالک وممــــــــالک قرن هفتم هجری خـــــرامــــــه را قصبه ناحیه طسوج می خواند

«ناحیه طسوج قصبه آن خرامه » وخرامه را جزء کوره استخر وبعنوان یکی از مکانهای سردسیر پارس ذکر

میکندوفاصله آن را تا شیراز 14 فرسنک می داند.

توضیح اینکه:درقدیم ایالت فارس(پارس) به چهار کوره تقسیم به نامهای کوره اصطخر -کوره دارابگرد

کوره اردشیر خره که خرامه جزء کوره اصطخر محسوب می شده .

فرصت الدوله شیرازی درکتاب آثار العجم نوشته:

خـــرامــه به کسر اول قصبه ای است از کــــربال فارس واین قصبه درسمت شرقی شیراز واقــــــع شده

بمسافت چهارده فرسخ تقریبا.

شكارگاه بهــرام گـــــور در فاصلة 8 كيلومتري قصر اختصاصي‌اش در محلي بنام گورگير قرارداشتهاست


+ نوشته شده در  جمعه هفتم مرداد 1390ساعت 23:3  توسط اله قلی قنبری فرد  |